Back |Next
Flat Bottom Skiff 50" x 60", oil 2005
Flat Bottom Skiff